Pon un gramo de audacia en todo lo que hagas.
Baltasar Gracián (1601-1658)

Aquest lloc web és un projecte personal sense cap altra finalitat que proveïr al seu autor d'un espai d'experimentació i assaig al voltant de les tecnologies de la comunicació i la informació, i més concretament d'Internet, de la construcció de llocs web amb pàgines actives fent servir programació en ASP.NET, PHP i Java i de l'aplicació educativa de tot plegat. Tots els continguts propis que s'hi puguin trobar són de lliure disponibilitat i poden ser utilitzats, modificats i difosos sense cap mena de restricció excepte en el cas d'aquells materials protegits per una llicència Creative Commons tipus Reconeixement – No Comercial (by-nc).


Amb la següent afirmació es pot estar d'acord o discrepar, però sens dubte invita a reflexionar. Mostrar
I aquesta altra, segurament, també pot ser controvertida. Però penso que val la pena rumiar-la. Mostrar
El nou RGPD
El Cor de la UOC

Apunts de la xerrada
sobre el nou RGPD

Accés a la pàgina del
Cor de la UOC

Accés a la secció
d'àlbums fotogràfics

(Restringit a usuaris amb identificació)
1a Cosinada Virtual
Enllaç/Imatge 02
Enllaç/Imatge 03
Enllaç/Imatge 04
Primera Cosinada Virtual
(18-març-2020)

(Restringit a usuaris amb identificació)
Text 02
Text 03
Text 04